Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Visa4you

Visa4you is een dienstverlenend bedrijf dat tot hoofdactiviteit heeft, het in opdracht van de opdrachtgever aanvragen van een visum voor een verblijf in Australië en Canada alsmede de daaraan verbonden activiteiten. De verbintenis die Visa4you aangaat met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis. Voor het verkrijgen van een visum is Visa4you afhankelijk van andere instanties. Derhalve kan Visa4you geen goedkeuring en/of uitgifte van een visum garanderen. Visa4you zal zich te allen tijde zo goed mogelijk inspannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Deze algemene voorwaarden dienen om de uitvoering van overeenkomst van dienstverlening tussen opdrachtgever en Visa4you in zo goed mogelijke banen te leiden waarbij gepoogd is om elke (on)voorziene omstandigheid te reguleren. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere offerte en overeenkomst van Visa4you.

Artikel 1: Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Gebruiker: Visa4you.
  Opdrachtgever: De wederpartij van Visa4you
  Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening
Artikel 2: Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Visa4you en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien derden die betrokken worden bij dienstverlening uit overeenkomsten met Visa4you geen eigen algemene voorwaarden hebben zijn de onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Visa4you en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Visa4you gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Visa4you is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is gedaan en bevestigd door Visa4you.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Visa4you daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visa4you anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Visa4you niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
 1. Visa4you zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overkomst dit vereist, heeft Visa4you het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visa4you aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen 4 weken aan Visa4you worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, binnen 4 weken aan Visa4you worden verstrekt, heeft Visa4you het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Visa4you is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Visa4you is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Visa4you de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fases behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Visa4you of door Visa4you ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Visa4you voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Visa4you zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Visa4you de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Visa4you daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel : Contractsduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst tussen Visa4you en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voorvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Visa4you derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
Artikel 7: Honorarium
 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5. en 6. t/m 10. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelde de leden 3 t/m 10 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Visa4you, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Visa4you met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Visa4you niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien heffingen overheidswege dit noodzakelijk maken.
 7. Visa4you is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Visa4you kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 8. Bovendien mag Visa4you het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Visa4you, dat in redelijkheid niet van Visa4you mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 9. Visa4you zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Visa4you zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 10. Indien opdrachtgever de door Visa4you kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Visa4you genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).
Artikel 8: Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Visa4you aan te geven wijze in de valuta waarin wordt gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Visa4you op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Visa4you geen toeslag in rekening worden gebracht.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Visa4you verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, informatiedocumentatie, (elektronische) bestanden, blijven te allen tijde eigendom van Visa4you, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voor het geval dat Visa4you zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Visa4you of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Visa4you zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 10: Incassokosten
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Visa4you is gewezen op de te late betaling en opdrachtnemer Visa4you een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is opdrachtgever gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Opdrachtnemer kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 2. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten en kosten welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor deze vergoeding in aanmerking.
Artikel 11: Onderzoek, reclames
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Visa4you. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Visa4you in staat is adequaat te reageren.
Artikel 12: Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in achtneming van een redelijke termijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Visa4you recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Visa4you zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Visa4you, zal Visa4you in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, ten er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Visa4you extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).
Artikel 13: Opschorting en ontbinding
 1. Visa4you is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – na het sluiten van de overeenkomst Visa4you ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Visa4you bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Visa4you op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Visa4you de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Visa4you behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).
Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien Visa4you aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Visa4you het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
 1. Indien Visa4you aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Visa4you aansprakelijk is voor directe schade, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan blijft de aansprakelijkheid van Visa4you voor directe schade te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Visa4you aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Visa4you toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Visa4you is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 16: Vrijwaringen
 1. De opdrachtgever vrijwaart Visa4you voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Visa4you informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 17: Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).
Artikel 18: Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komen oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Visa4you geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visa4you niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Visa4you worden daaronder begrepen.
 3. Visa4you heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Visa4you zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Visa4you ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Visa4you gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).
Artikel 19: Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het dader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Visa4you gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Visa4you zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Visa4you niet gehouden tot schadevergoeding en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 20: Intellectueel eigendom en auteursrechten
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle door Visa4you ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Visa4you of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtnemer deze werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
Artikel 21: Niet-overname personeel
 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Visa4you, medewerkers van Visa4you of van ondernemingen waarop Visa4you ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 22: Geschillen
 1. Geschillen tussen opdrachtgever en Visa4you zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter van het Arrondissement waarin Visas4you gevestigd is, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Visa4you het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 23: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Visa4you en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Meppel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden.

 

Mei 2018