Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.visa4you.org, evenals berichtgeving verstuurd vanuit de domeinen van Visa4you (visa4you.org / visa4you.nl / visa4you.ca).

Visa4you is geen overheidsinstantie en niet verbonden aan overheden van Australië of Canada. Visa4you is een private onderneming, gespecialiseerd in immigratie wet- en regelgeving. Visa4you biedt particulieren en bedrijven assistentie bij het opstellen van visumaanvragen voor Australië en Canada. De dienstverlening van Visa4you wordt aangeboden tegen een vergoeding.
Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden, worden de desbetreffende diensten en de daarvoor geldende tarieven door beide partijen schriftelijk vastgelegd. Op de diensten van Visa4you zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Het is niet verplicht om een dienstverlenende partij in te schakelen wanneer u een visumaanvraag wilt indienen. Op onze website zijn links opgenomen die leiden naar de officiële websites van de immigratiedienst van Australië en Canada. Het inschakelen van een dienstverlenende partij kan een toegevoegde waarde bieden. De immigratie wet- en regelgeving en het aanvragen van een visum betreft een complexe procedure. Onze kennis en ervaring kunnen een meerwaarde bieden.

Website

De informatie op de website van Visa4you is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, zonder enige vorm van garantie. Visa4you heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld en daarbij gebruikt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Hoewel Visa4you er naar streeft dat informatie op de website accuraat en up-to-date is, is de informatie te allen tijde aan veranderingen onderhevig. Visa4you kan niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Visa4you behoudt zich te allen tijde het recht om elk moment aanpassingen te verrichten aan de inhoud of het verwijderen van onderdelen, zonder hiervan vooraf een mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld om vrijblijvend te informeren en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden enkel gesloten door schriftelijke aanvaarding van een overeenkomst tussen Visa4you en de opdrachtgever.

Email

De informatie in alle e-mailberichten van Visa4you is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Is het bericht niet voor u bestemd, dan wordt u vriendelijk verzocht het bericht en eventuele kopieën daarvan vertrouwelijk te behandelen, te vernietigen en dit aan de verzender te melden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Visa4you staat vanwege de elektronische aard van de verzending niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van het bericht. Evenmin kan Visa4you garanderen dat het bericht virusvrij is. Op alle diensten van Visa4you zijn algemene voorwaarden van toepassing.