Privacyverklaring

Privacyverklaring Visa4you

Deze privacyverklaring is bedoeld om u als bezoeker van onze website en gebruiker van onze Dienstverlening (opdrachtgevers) te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website cq. dienstverlening vergaren.

Visa4you zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen. Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Visa4you.

Doeleinden van gegevensverwerking

Visa4you verzamelt en verwerkt de gegevens van Bezoekers die via de website contact opnemen. Deze persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres, worden vastgelegd in onze database en gebruikt om contact op te nemen en om onze diensten onder de aandacht te brengen.
Visa4you verzamelt en verwerkt gegevens van Bezoekers van onze website die een Online Visumcheck invullen. Deze gegevens worden verwerkt en vastgelegd in ons klantmanagement-systeem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om inzage te krijgen in de persoonlijke situatie van de aanvrager en daarmee een juist en volledig advies te kunnen geven over diens visummogelijkheden. De verstrekte gegevens worden tevens gebruikt om contact op te nemen, en om diensten en evenementen onder de aandacht te brengen via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

In aanvulling van eerdere verzamelde persoonsgegevens voor de Online Visumcheck, verzamelt en verwekt Visa4you extra benodigde gegevens van Opdrachtgevers in ons klantmanagement-systeem. Deze aanvullende gegevens zijn nodig voor de visumbegeleiding en daaruit voortvloeiende activiteiten.
Visa4you gebruikt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden: (I) Visumbegeleiding; (II) Facturatie; (III) Uitwisseling met derden; (III) Administratie en intern beheer; (IV) Verbetering van onze Diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, medische gegevens.

Welke gegevens verwerkt Visa4you?

Voor het optimaal uitvoeren van de Dienstverlening, worden meerdere persoonsgegevens verzameld en verwerkt in onze database, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, bankrekeningnummer, creditcard gegevens, financiële en justitiële gegevens, school- en loopbaangegevens, medische gegevens etc. U kunt deze informatie via uw contactpersoon bij Visa4you op elk gewenst moment opvragen en desgewenst laten aanpassen.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Visa4you
Pieperij 11
7924 PZ Veeningen
KvK nummer: 04087978

Welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de gegevens veilig te bewaren?

Wij werken met Privileged Identity Management (PIM), waarbij wordt gewerkt met autorisatieniveaus om onnodige inzage binnen onze eigen organisatie te voorkomen en de inzage tot gegevens binnen onze organisatie zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Wij maken gebruik van multifactor authentificatie (MFA) zodat derden geen toegang tot onze data kunnen krijgen.

Onze website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer)-encryptie die te herkennen is aan het slotje in de adresbalk van de browser. SSL geldt als hét standaard beveiligingsprotocol voor internetverbindingen. Let wel, het gebruik van internet is nimmer zonder risico, een onrechtmatige inbreuk op de Visa4you-verbinding afkomstig van derden kan niet worden uitgesloten.

Wie ontvangt de verzamelde gegevens?

Wij werken volgens het principe van privacy by design en privacy by default. Wij verzamelen en bewaren gegevens alleen indien noodzakelijk. Ook is een scheiding aangebracht tussen wie, welke gegevens kan inzien. Dit bewerkstelligen wij door aangebrachte autorisatieniveaus. De volledige gegevens van bezoekers en opdrachtgevers worden enkel ontvangen door de directie en slechts gedeeld met medewerkers voor zover dat noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Indien de bewaartermijn voor gegevens voorbij is of bewaren niet meer noodzakelijk is, zullen wij de gegevens ‘vernietigen’.
Voor het vernietigen van persoonsgegevens hanteren wij de volgende termijnen, tenzij een wettelijke bewaarplicht anders bepaalt:

  • Persoonsgegevens via Online Visumcheck, zonder ‘Opdracht dienstverlening visumaanvraag’; 5 jaar na aanvraag
  • Persoonsgegevens van Opdrachtgevers: 5 jaar na visumtoekenning.

Welke rechten heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en hoe kunt u deze uitoefenen?

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen heeft u een recht van inzage, correctie, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar en beperking. U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw rechten uit te oefenen door een verzoek in te dienen bij:

Visa4you
Pieperij 11
7924 PZ Veeningen
info@visa4you.nl
KvK nummer: 04087978

Indien u niet (langer) benaderd wilt worden met informatie over onze werkzaamheden, plannen en ontwikkelingen, kunt u dat ook bij bovengenoemd adres melden.

Cookies

Visa4you kan informatie over het gebruik van de internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Visa4you
Pieperij 11
7924 PZ Veeningen
info@visa4you.nl
T 0528 – 39 11 18

Klachten

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens indien u er niet samen met ons uitkomt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Indien u een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens wilt indienen, vermeld dan de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

Wijzigingen Privacyverklaring

Visa4you behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij zullen u afdoende informeren over eventuele wijzigingen door u een e-mail te sturen of middels een aankondiging op onze website.

Mei 2018